Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.

Plnění povinností podle platných právních předpisů

1. §21, odst. 5, písm. a):

1.1. obchodní firma: YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.
1.2. sídlo: Klabava 152, 338 41 Klabava
1.3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
  1.3.1. Ing. Gustav Vacek, jednatel (ve všech věcech), telefon: 777 289 120, mail: vacek@ysat.cz

1.4. jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (řazeno abecedně):
1.4.1. Ing. Pavel Jiskra (041922PPZ)
1.4.2. Věra Lisacová (032263PPZ)
1.4.3. Ing. Jiřina Mikolášová (032265PPZ)

1.4.4. Lukáš Nohovec (230151PPZ)
1.4.5. Ing. Svatava Nohovcová (032260PPZ)
1.4.6. Ing. Zdeněk Nohovec (032259PPZ)
1.4.7. Bc. Jiří Prančl (038400PPZ)
1.4.8. Zdeněk Šidlo (032264PPZ)
1.4.9. Andrea Šidlová (146947PPZ)

1.4.10. Mgr Petr Šťastný (233810PPZ)
1.4.11. Blanka Tomanová (032262PPZ)
1.4.12. Dana Vacková (032261PPZ)

1.4.13. Ing. Petr Vaněk (228904PPZ)

 

2. §21, odst. 5, písm. b):

2.1. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (032227PA, 032228PM)
2.2. ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)

 

3. §21, odst. 5, písm. c):

3.1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny

 

4. §21, odst. 5, písm. d):

4.1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

 

5. §21, odst. 5, písm. e):

5.1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1.3.1.).
5.2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.

5.3. V případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).

5.4. Spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.

 

6. §21, odst. 6, písm. a): pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., §21, odst. 7)

 

7. §21, odst. 6, písm. b): pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven

 

8. §21, odst. 6, písm. c): viz body 6. a 7.

 

9. §21, odst. 7: pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

 

10. §21, odst. 8: Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.

 

11. §21, odst. 9: informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: www.ysat.cz/o-ysat-dalsi-informace-podle-zakona-c-382004-sb/, nebo formou písemné zprávy.