Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.

Vaše etické povinnosti po dobu spolupráce se společností YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. (dále jen „YSAT“)

V souladu s Vašimi smluvními povinnostmi se společností YSAT je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň morální integrity. Tento kodex obsahuje základní pravidla chování ve společnosti YSAT a uvádí některé principy, z nichž tato pravidla vychází.
Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti YSAT.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vašimi smluvními dokumenty se společností YSAT.

Etický kodex podnikání společnosti YSAT

Vyzývá všechny spolupracovníky, aby:

 • dodržovali všechny relevantní účinné právní předpisy
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý pojišťovací zprostředkovatel jste povinen vybrat a navrhnout zákazníkovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě jeho pojistné ochrany.
Respektujte pravidla na pojistném trhu, hospodářské soutěže a obchodních zvyklosti, vyvarujte se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o našich službách.
Veškerou reklamní činnost veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.
Svým jednáním jste povinen přispívat na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění
 • poskytujte úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách a pojistných produktech
 • neakceptujte požadavky zákazníka na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy se zákazníkem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při uplatňování práv z pojištění
 • pojištění nabízejte výhradně v rozsahu předloženým pojistitelem
 • za účelem získání zákazníka nepoužívejte nekalé a neetické praktiky vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být ve střetu zájmů při plnění úkolů pro společnost YSAT nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti YSAT pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec své pracovní náplně
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti YSAT
 • pokud se Vás týká možný střet zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému nadřízenému ve společnosti YSAT

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly
 • chronologicky veďte, udržujte a aktualizujte evidenci pracovních činností pro společnost YSAT a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 • dodržujte obchodní tajemství a důvěrnost informací společnosti YSAT
 • neuvádějte informace společnosti YSAT mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti YSAT

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti YSAT i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění Vašich pracovních povinností, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti YSAT nebo jiných subjektů, které společnost YSAT považuje za důvěrné
 • po ukončení spolupráce se společností YSAT bez zbytečného odkladu odevzdejte vše, co je majetkem společnosti YSAT, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti YSAT

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, na kterém nedochází k jakémukoli obtěžování, včetně sexuálního obtěžování a šikany

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny účinné právní předpisy vč. těch, které se týkají ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce, požární ochrany, apod.
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla chodu jednotlivých nemovitostí společnosti YSAT, zejména pro příchod a odchod
 • zabraňte přístupu do nemovitostí společnosti YSAT neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti YSAT před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci přestupků a trestných činů ohrožujících zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery společnosti YSAT vč. jejich zařízení a technologií

Konkurenční vztahy

 • nikdy nesdílejte s představiteli konkurence společnosti YSAT jakékoli informace, které by mohly společnosti YSAT způsobit jakoukoli újmu. Jedná se zejména o informace o cenách, nákladech, ziskových maržích, apod.
 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti YSAT udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých obchodních praktik, jednostranně nevýhodných smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s pojistiteli účelně a poctivě, vždy v rámci účinné právní úpravy
 • nikdy nesmíte být závislí na kterémkoliv pojistiteli
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při realizaci obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy a dodržujte povinnosti stanovené smlouvou o spolupráci ve znění jejich dodatků

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným profesním účelům
 • dostatečně zabezpečte Vaše informace o zákaznících
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich zákaznících v rozporu s účinnými právními předpisy
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu s účinnou právní úpravou

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při komunikaci s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte nepatřičnému chování a důsledně dodržujte právní předpisy a normy upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy je to nutné ke splnění Vašich pracovních povinností) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti YSAT nebo jiných subjektů, jež je společnost YSAT povinna chránit jako důvěrné
 • informace, které vznikly při práci pro společnost YSAT, jsou majetkem společnosti YSAT
 • po skončeních Vašich pracovních povinností neprodleně odevzdejte veškeré věci, které patří společnosti YSAT, včetně materiálů, jež mají interní nebo důvěrnou povahu
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Vašeho přímého nadřízeného

Etický kodex společnosti YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.